Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sklep.higienateam.pl

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.01.2015
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.higienateam.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

I. Warunki ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.sklep.higienateam.pl, prowadzony jest przez firmę Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J. z siedzibą przy ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów. Spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000538072 zwana jest w dalszej części Regulaminu Sklepem. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, prezentując informacje handlowe na stronie: www.sklep.higienateam.pl
 2. Kontakt Klienta ze sklepem możliwy jest w dowolnej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie http://www.sklep.higienateam.pl/pl/kontakt, między innymi poprzez: adres mailowy kontakt@higienateam.pl, telefon (+48) 607 808 601, 607 808 990 lub (+48) 22 674 51 31, pisemnie na adres: ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoba prawna posiadająca i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, zwana dalej Klientem lub Konsumentem.
 4. Klient zakładając konto na stronie Sklepu pod adresem www.sklep.higienateam.pl uzyskuje tym samym możliwość dokonywania zakupów, sprawdzania aktualnego statusu zamówienia, drukowania faktur pro-forma oraz podgląd historii wszystkich swoich zamówień.
 5. Ceny i inne informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Klienta. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 6. 6.Wszystkie ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te są wiążące w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Podane ceny nie obejmują kosztów usługi transportu zamówionych towarów do Klienta.
 7. Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
 8. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Fakturę VAT Sklep wystawia na indywidualne życzenie Klienta. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 10. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

II. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu (www.sklep.higienateam.pl).
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Hasło do Konta Klienta,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  5. Numer telefonu.
 4. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Hasło do Konta Klienta,
  3. Firma,
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  5. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  6. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  7. Numer telefonu.
 5. Kliknięcie przycisku na stronie formularza rejestracyjnego powodującego zapisanie danych w systemie Sklepu kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 7. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany w części VI Regulaminu - Reklamacje.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
 11. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta/odmowy rejestracji,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Sklep może zawiesić Konto na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.
 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w tym formularzu i zatwierdzenie go. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.sklep.higienateam.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Po przyjęciu zamówienia przez Sklep jego realizacja rozpoczyna się:
  • w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem - natychmiast,
  • w przypadku wybrania przez klienta płatności w formie przedpłaty - po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto bankowe Sklepu.
 6. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. pojemności opakowania) i wynosi zwykle od 1-3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 14 dni.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 8. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.
 9. W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

IV. Formy płatności i koszty wysyłki

 1. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi kupujący na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. Termin płatności za zamówione towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności: Przedpłata na konto lub PayU wynosi 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu Konsument zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.
 3. Za termin płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sklepu.

V. Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J., ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów, adres mailowy: kontakt@higienateam.pl, telefon (+48) 607 808 601, 607 808 990, (+48) 22 674 51 31 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@higienateam.pl , lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J., ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J., ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów 
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

VI. Reklamacja, gwarancja, rękojmia

 1. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta.
 2. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@higienateam.pl , lub drogą pocztową na adres Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J., ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  • Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: Higiena Team Agnieszka Barabasz Andrzej Dziewisz S.J., ul. Obrońców Modlina 22 05-123 Chotomów, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
  • Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  • W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

VII. Polityka prywatności i postanowienia końcowe

 1. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia.
 3. W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz celach statystycznych i reklamowych ruch klientów na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie są danymi osobowymi. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których klient trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki) i Google Adwords (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Klient może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.
 4. Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zmówienia o kontakt mailowy na adres kontakt@higienateam.pl lub kontakt telefoniczny.
 5. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.
 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Do pobrania:

Podaj swój adres, aby otrzymywać jako pierwszy najnowsze informacje o promocjach i nowościach!

Cid LinesEilfixLakma